يكشنبه, 06 خرداد 1397

اگر مدیر مهندس یا دکترای ترافیک باشد چه شود!

نامه الکترونیک چاپ PDF

ایمیلی دریافت داشتم، پس از خواندن فکر کردم اگر مدیر مهندس باشد و یا دکترای ترافیک از راه دور گرفته باشد، چه بلایی سر مملکت می آید!  اولاً : اطلاعاتش به درد مردم نمی خورد  ثانیاً : چون درس نخوانده و راه دور و همزمان با مسئولیت دکترا گرفته است، اطلاعاتش غلط است!  ثالثاً : چون مدیر شده است، نمی داند کجا هست و به کجا می خواهد برود و چگونه باید برود!

*** ایمیل ارسالی شما ***

مردی که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به یاد آورد قرار مهمّیدارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردی که روی زمین بود پرسید:

"ببخشید آقا ؛ من قرار مهمّی دارم ، ممکنه به من بگویید کجا هستم تا ببینم به موقع به قرارم می رسم یا نه؟"

مرد روی زمین : بله، شما در ارتفاع حدودا ً ۶متری در طولجغرافیایی "۱٨'۲۴ﹾ ۸۷ وعرض جغرافیایی"۴۱'۲۱ﹾ ۳۷هستید.

مرد بالن سوار : شما باید مهندس باشید

مرد بالن سوار : چون اطلاعاتی که شما به من دادید اگر چه کاملا ً دقیق بود به درد من نمی خورد و من هنوز نمی دانم کجا هستم و به موقع به قرارم می رسم یا نه؟"
مرد روی زمین : شما باید مدیر باشید.

مرد روی زمین : بله، از کجا فهمیدید؟؟"
مرد بالن سوار : بله، از کجا فهمیدید؟؟؟"
مرد روی زمین : چون شما نمی دانید کجا هستید و به کجا می خواهید بروید. قولی داده اید و نمی دانید چگونه به آن عمل کنید و انتظار دارید مسئولیت آن را دیگران بپذیرند.اطلاعات دقيق هم به دردتان نميخورد!

 

افزودن نظر


Joomlart