پنجشنبه, 03 خرداد 1397

آنها که باید ستایشم کنند، سرزنشم می کنند

نامه الکترونیک چاپ PDF

بارالها؛

"آنها که باید مرا بنوازند " ، بد می نوازند

آنها که باید همراهم باشند، "سد راهم می باشند"

"آنها که باید دستم بفشارند" ، مرا می فشارند

آنها که باید دستم بگیرند، پایم می گیرند

آنها که باید چراغ راهم باشند، سنگ راهم شده اند

آنها که باید امیدم باشند، ناامیدم می کنند

آنها که باید حمایتم کنند، تضعیفم می کنند

آنها که باید در برابر دشمن بایستند، در برابرمن ایستاده اند

آنها که باید مرهم باشند، زخمند

آنها که باید درمان باشند، دردند

آنها که باید بر دردم مویه کنند، می خندند

آنها که باید بیدار شوند، خفته اند

آنها که باید با من فریاد کنند، خموشند

آنها که باید برخیزند، بنشسته اند

"آنها که باید حق شناسی کنند، حق کشی می کنند"

آنها که باید ستایشم کنند، سرزنشم می کنند

بیچاره کسی که دل به غیر تو بندد و چشم به دیگری داشته باشد

و خوشا به حال کسی که جز تو ندارد و جز  تو نشناسد و جز تو نخواند

1/1/1390   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart