پنجشنبه, 02 فروردين 1397

دهها بار در زدم, کسی خانه نبود ! فریاد زدم نشنیدند !

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز برای اقامه حقی بارها و بارها با دادستانی و وزارت اطلاعات تماس گرفتم, خیلی ها می گفتند فایده ای ندارد, تماس نگیر, اما من به تکلیف خود عمل می کنم و قصدم اتمام حجت است, ما مامور به تکلیفیم, نتیجه مهم نیست! فردا هم تماس می گیرم, این جا هم می نویسم که فراموش نکنند من دهها بار در زدم, کسی خانه نبود ! دهها بار گفتم, گوشی شنوا نیافتم ! فریاد زدم نشنیدند !

22 اسفند 1389  /  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart