سه شنبه, 25 مهر 1396

نامردی است میدان را خالی کنیم !

نامه الکترونیک چاپ PDF

هنوز زنگ صدایش در گوشم طنین انداز است، این آخرین وصیت برادر شهیدم حسین خزعلی بود :" نامردی است میدان را خالی کنیم!" و ساعتی بعد مردانه به رفیق اعلی پیوست!

حسین جان؛ ما میدان را خالی نکرده و نخواهیم کرد، تا آخرین قطره خون برای حفظ ارزشها و پاکی ها و راستی ها ایستاده ایم، ما تا آخر با ظلم و ستم و استبداد،  شب و سیاهی و تباهی، دروغ و فریب و تزویر و ریا می ستیزیم!

افزودن نظر


Joomlart