دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

غرش شیر و اخراج ریح !

نامه الکترونیک چاپ PDF

شیر پیر فرتوتی می غرید و از مقعدش بادی می‌ جست!

او را گفتند: غرش از چیست؟

گفت می خواهم بترسانم!

گفتند: پس این اخراج ریح دیگر چیست؟

گفت: خودم هم می ترسم!

27 بهمن 1389 / !!!!!!!!

افزودن نظر


Joomlart