پنجشنبه, 03 خرداد 1397

کاریکلماتور خیابان های تهران !

نامه الکترونیک چاپ PDF
 *  16 آذر به انقلاب ختم می‌شود!
*  انقلاب به آزادی می‌رسد!
* جمهوری اسلامی و آزادی گرچه دریک امتدادند، هرگز به هم نمی رسند !
* جمهوری اسلامی قبل از رسیدن به م آزادی تمام می‌شود( تا رودکی)!
* ملت با رسیدن به جمهوری اسلامی تمام می شود!
* سفارت انگلیس در جمهوری اسلامی است!
* سفارت روسیه هم از جمهوری اسلامی زیاد دور نیست!
* از انقلاب مستقیم به آزادی می رسید و اگر بخواهید به جمهوری اسلامی بروید باید از آزادی دور شوید!
* دانشگاه و پارک دانشجو درست در انقلاب اند!
* پاسداران همان سلطنت آباد سابق است، همان سمت و سو و جهت و همان شیب را دارد!
* خ نبرد به پیروزی می رسد!
* ابتدای پیروزی م شهداست!
* ... و برای رسیدن به فرجام از هنگام باید آغاز کرد!
جالب بود نه؟؟؟ انگار كه یکی با مهارتی خاص این اسامی را انتخاب کرده
این هم از افاضات راننده تاکسی زبل!
8 دیماه 1389

افزودن نظر


Joomlart