يكشنبه, 06 خرداد 1397

محکومیت عجیب و غریب قاسم شعله سعدی

نامه الکترونیک چاپ PDF
دکتر قاسم شعله سعدی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و 10 سال محرومیت از تدریس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شد.  اتهامی که به هر جنبنده ای می چسبد، سر و ته ندارد، نه تبلیغ تعریف شده است و نه نظام!، گاهی نظام رییس جمهور است و گاهی ناسزای به رییس جمهور ثواب و اجر اخروی و صد البته دنیوی دارد!، بستگی دارد که رییس جمهور از چه جناحی باشد.
علی ای حال، تبلیغ علیه نظام اگر اثبات شود، 3 ماه تا یکسال حبس دارد، دیگر محرومیت از تدریس برای چیست؟ محرومیت از وکالت برای چیست؟ در ثانی این از اختیارات کانون وکلاست و دخالت  قاضی صلواتی نابجاست.
هر چند مرا بدون محاکمه از همه چیز محروم کردند.
18 آذر 1389  / مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart