شنبه, 01 ارديبهشت 1397

بیخودی الملک دیلمی !

نامه الکترونیک چاپ PDF
  این هم ایمیل ارسالی دوستان برای من،  شباهت عجیبی  در رجال سیاسی قهوه تلخ و بعضی رجال عصر حاضر دیده می شود، من سریال قهوه تلخ را بخاطر این شباهتهای کلامی و ادایی دوست دارم و بارها به بازجوی محترم هم توصیه کردم که این سریال را ببیند. خدایش رحمت کند!، جهانگیر شاه دولو را می گویم، همه چیزش به همه چیزش می آمد، مثل امروز!
29 آبان 1389 مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart