سه شنبه, 28 شهریور 1396

هنوزم دوربین می بینه ذوق می کنه !

نامه الکترونیک چاپ PDF
  این تیتر و عکسی است که برایم ایمیل شد، جای شکرش باقی است که موقع قنوت دوربین ندیده!!

افزودن نظر


Joomlart