پنجشنبه, 27 مهر 1396

ملا و شراب فروش !

نامه الکترونیک چاپ PDF
  حکایت پائولو کوئیلو، از تناقض باورها در مسجد و میخانه و محکمه جالب است، او حکایت غریبی از ایمان مرد شراب فروش به تاثیردعا و انکار ملای مسجد بر تاثیر دعا دارد ! می گوید:
سرمایه داری در نزدیکی مسجد قلعه فتح الله کابل رستورانی ساخت که در آن موسیقی  و رقص بود و برای مشتریان مشروب هم سرو می شد.
ملای مسجد هر روز در پایان موعظه دعا می کرد تا خدا صاحب رستوران را به قهر و غضب خود گرفتار کند و بلای آسمانی  بر این رستوران نازل!.
یک ماه از فعالیت رستوران نگذشته بود که رعد و برق و توفان شدید شد و رستوران به خاکستر تبدیل گردید.
ملا روز بعد با غرور و افتخار نخست حمد خدا را بجا آورد و بعد خراب شدن آن خانه فساد را به مردم تبریک گفت و اضافه کرد: اگر مومن از ته دل از خداوند چیزی بخواهد، از درگاه خدا ناامید نمی شود.
اما خوشحالی مومنان و ملای مسجد دیری نپایید
صاحب رستوران به محکمه شکایت برد و از ملای مسجد خسارت خواست !
 ملا و مومنان چنین ادعایی را نپذیرفتند !
قاضی دو طرف را به محکمه خواست و بعد از این که سخنان دو جانب دعوا را شنید، گلویی صاف کرد و گفت : نمی دانم چه بگویم ؟! سخن هر دو را شنیدم :
 یک سو ملا و مومنانی هستند که به تاثیر دعا و ثنا ایمان ندارند !
 وسوی دیگر مرد شراب فروشی که به تاثیر دعا ایمان دارد …!"پائولو کوئیلو"
  باور بفرمایید، بسیاری ازملایان امروز هم اعتقادی به تاثیر دعا ندارند، وگرنه طور دیگری عمل می کردند!
اما هنوز ساقی برای سلامتی قدح می چرخاند و مستان به سلامتی جام بر جام می زنند، ملا دعا را فراموش کرده و مطرب دعا خوان شده است، او دست به دعا برداشته و ملا سرگرم دنیاست، از آن روزی می ترسم که پرده برافتد و فاحشه مستجاب الدعوة، ملای ریا کار را در محضر عدل الهی محاکمه کند!
89/7/12  مهدی خزعلی
 

افزودن نظر


Joomlart