پنجشنبه, 27 مهر 1396

شایعه ای شیرین تر از عسل !

نامه الکترونیک چاپ PDF
  نقل است شب عاشورا وقتی امام شهیدان از قاسم ابن حسن پرسید:" ای فرزند برادر ؛ مرگ در نظر تو چگونه است؟"  قاسم بی درنگ جواب داد: " احلی من العسل" عموجان؛ شیرین تر از عسل!
  امروز شایعه مرگ شیخ احمد جنتی در ساعات آغازین بامداد، چون بمب شادی منفجر شد، نمی دانم، همه می گفتند، این شایعه شیرین تر از عسل بود! مردم سر از پا نمی شناختند، یکی می گفت شیرینی و شربت می دهم، یکی وعده شام می داد و دیگری می گفت گوسفندی قربان می کنم!
  آن مرگ برای قاسم احلی من العسل و بر مردمان زهر هلاهل بود، و این بر شیخ تلخ و بر مردمان شیرین تر از عسل بود!
راستش با خود می اندیشیدم، شیخ اگر یک عمل درست ندارد، همین شادی دلهای مومنین و ادخال سرور فی قلوب مومنین، کم نیست، فرح و شادی مردمان در شایعه مرگ او ذخیره است برای آخرت و توشه ای در انبان تهی او!
ای شیخ؛ من خیلی ها را دیدم که در این تنگنا از ته دل شاد شدند، آجرک الله خوب شایعه ای ساختید!
89/6/15   مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart