پنجشنبه, 27 مهر 1396

در سرزمین بزغاله ها، احمدی نژاد از مفاخر فرهنگی است!

نامه الکترونیک چاپ PDF
در سرزمین بزغاله ها، احمدی نژاد از مفاخر فرهنگی است!
آقایان ، از بس روشنفکران را بزغاله خوانده اند و مردم را خس و خاشاک، یا آن امام جمعه که ملت را گوساله و بزغاله نامید، حال باور کرده اند که درسرزمین بزغاله ها حکومت می کنند و احمدی نژاد را فخر فرهنگی می نامند!
از مولانا، از شمس، از سعدی و حافظ و فردوسی، حیا کنید،  در سرزمین تمدن کهن و خدایان ادب و معرفت، بی ادبی را در زمره مفاخر آوردند حکایت از جهل حاکمان دارد و اهانتی بزرگ و نابخشودنی است به فهم ملتی بزرگ، می خواهید حکومت کنید، بکنید، اما همه ارزش های ملتی فرهیخته را به بازی نگیرید، آیندگان چه خواهند گفت؟
8/6/89 دکتر مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart