يكشنبه, 06 خرداد 1397

فرهنگ غنی ایران و مالی !

نامه الکترونیک چاپ PDF
این جمله احمدی نژاد در مالی است: " احمدی نژاد در سفر به کشور مالی گفته: فرهنگ غنی ایران و مالی پاسخگوی نیاز بشریت است." نمی دانم برای خوشایند کشوری کوچک که درفقرفرهنگی و مالی می سوزد، باید فرهنگ و تمدن بزرگ ایرانی را آنقدر کوچک و خوار کرد و با مالی مقایسه کرد، کدام تمدن، کدام سابقه ، کدام فرهنگ؟ 
" میان ماه من تا ماه گردون        تفاوت از زمین تا آسمان است "  تا چه رسد به ماه شمعون!
باید به او آموخت تا جو گیر نشود و برای جلب رضایت پا منبری ها خود را خفه نکند!
نمی دانم، بنا نداشتم ازاو بنویسم، نقد او را دون شان خویش می دانستم، اما این سفر دردمندم کرد!
89/4/17 دکتر مهدی خزعلی

 

افزودن نظر


Joomlart