يكشنبه, 06 خرداد 1397

چهارپایان نجیب تاریخ! نقدی بردکترشریعتی

نامه الکترونیک چاپ PDF
  امروز سالگرد دکتر علی شریعتی است، در راه بودم که دوستی عزیز برایم پیامکی ارسال داشت، جمله ای زیبا از دکتر شریعتی بود: " آنان که از در می آیند و می روند، چهارپایان نجیب و ساکت تاریخند، حادثه ها را تنها کسانی در زندگی آدمی آفریده اند که از پنجره ها بیرون جسته اند یا به درون پریده اند! "
  با خود گفتم: چه زیباست سخن این خدای کلام، دقایقی را درخلسه سحر کلام شریعتی بودم، اما من هر سخن را با مبانی عقلی و نقلی خویش محک می زنم، پس آنگاه یا می پذیرم یا به نقد می نشینم.
  دیدم این با کلام الهی سازگار نیست، آنجا که می فرماید: " واتوا البیوت من ابوابها -بقره 189" و باقر آل محمد(ع) در تفسیر این کلام الهی که " از درها وارد خانه شوید" می فرماید که: " به هر کار باید از راه صحیح آن وارد شد"  آری رهزنان و دزدان از بام و پنجره وارد شده و برون می روند، حرامیان بیراهه می روند، شاید حادثه ای هم بیافرینند، اما همه شوم و تلخ است.
  پس باید گفت: " آنان که از پنجره می آیند و می روند، حرامیان و دزدان و رهزنان تاریخند، مردان خدا از در می آیند و چون حرامیان راه بر آنان بندند، با صبر و استقامت راهی دگر می گشایند، دژخیمان اگر بر آنان در بندند، با مجاهدت در می گشایند، اینان راهبران تاریخند و چراغ راه بشریت"
  امروز راه درست صندوق رای است، ورود از در، صیانت از آرای مردم است، و حرامیان از بام و پنجره می آیند و رای شما را می دزدند، هرگز مباد بر ما که چون حرامیان باشیم. حتی اگر مردم ما را نخواهند.
89/3/29 دکتر مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart