پنجشنبه, 27 مهر 1396

دغدغه دینی !

نامه الکترونیک چاپ PDF
  نمی دانم چه بگویم! آنها که دین دارند، دغدغه ندارند! آنها که دین ندارند، دغدغه دارند! آنها که دغدغه دارند، بی دین ترند! آنها که دغدغه ندارند، دیندارترند! آنها که می گویند دغدغه دینی دارند، دین نا آشناترند، آنها که ادعای دغدغه دینی ندارند، دین باورترند!
  این دغدغه چیست؟ هرچه هست، خیلی مهم است، اگر داشته باشی، همه چیز داری، و الا و لا ! بی دغدغه کلاهت پس معرکه است، دغدغه نداشته باشی جایت در دانشگاه نیست، از مدرسه هم بیرونت می کنند ! مراقب باش دغدغه ات را نربایند، که پس از بیست سال از فرهنگستان هم عذرت را می خواهند! دغدغه را همراه خود به همه جای دنیا ببر، عجب دغدغه ای است، این دغدغه دینی!  اگر داشته باشی، می توانی به عشق دختر مسیحی نامت را عوض کنی، حتی آیینت را هم!  اگر نداشته باشی، بناچار دخترک به آیین تو در می آید و شاید نامش را فاطیما بگذارد!
  ای دغدغه؛ تو چه ها که نمی کنی، ای کاش یک انبان دغدغه از خانه پدری آورده بودم، آنوقت یا وزیر بودم، یا وکیل یا معاون رییس جمهور، دغدغه داران چه غم دارند؟ دغدغه داران با مدرک جعلی وزیر می شوند، معاون می شوند، اینها که چیزی نیست، یک شبه لیسانس و فوق لیسانس و دکتری و اجتهاد می گیرند، باب دغدغه باز است، با مختصری دغدغه و یک مدرک جعلی، می توانید استاد دانشگاه شوید، با کمی دغدغه بیشتر، رییس دانشکده می شوید، کمی دغدغه را بیافزایید، تا وزیر علوم شوید،بیشترو بیشتر دغدغه مند باشید تا ....بماند، نمی دانم چرا قرمز شد! این اوج دغدغه است . هر که ندارد، یا خارجی است یا محارب! باید یا اخراج شود یا در بند ! یا ......
88/12/22  مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart