يكشنبه, 03 تیر 1397

من بی صلاحیتم !

نامه الکترونیک چاپ PDF

 می­ گویند اعتقاد به اسلام ندارم !،  دارم
می­ گویند به قانون اساسی وفا ندارم!، دارم 
می­ گویند معتقد به ولایت نیستم!، هستم 
می­ گویند صلاحیت ندارم، راست می­گویند! 
اقرارمی کنم، اعتراف می کنم، من بی صلاحیتم! 
با صدای بلند می­گویم، صلاحیت ندارم!
بسیار ملاکهای نانوشته است، که من ندارم 
می­ خواهند برّه باشم، نیستم
می­ خواهند برده باشم، نیستم 
می­ خواهند بنده باشم، نیستم 
می­ خواهند عبد ذلیل باشم، نیستم 
می­ خواهند دستبوسی کنم، نمی­ کنم 
می­ خواهند پابوسی کنم، نخواهم کرد
می­ خواهند به فرموده قیام کنم، نمی­­ توانم 
می­ خواهند به فرموده بنشینم، هرگز
می­ خواهند نبینم، می بینم 
می­ خواهند نشنوم، می شنوم 
می­ خواهند نگویم، می­ گویم 
می­ خواهند نفهمم، می فهمم 
می­ خواهند ننویسم، می نویسم 
می­ خواهند نفس نکشم، می­ کشم 
می­ خواهند بمیرم، زنده­ ام 
می­ خواهند بایستم، جاری­ ام 
می­ خواهند خاموش باشم، فریاد می­زنم 
می­ خواهند آرام باشم، می خروشم
می­ خواهند ........
سه شنبه 16 بهمن 1386
دکتر مهدی خزعلی
(برگی از سایت قبل، پس از رد صلاحیت کاندیداتوری مجلس هشتم)

افزودن نظر


Joomlart