دوشنبه, 25 تیر 1397

جنتی یا دوزخی ؟!

نامه الکترونیک چاپ PDF
  برعکس نهند نام زنگی کافور!
  این رسم تاریخ است ، سلطان ظالم را عادل ،کور را چراغعلی و کچل را زلفعلی می خوانند!
اخیراً جملاتی از آقای جنتی نقل شد در باب خرسندی از اعدام ها و توصیه بر اعدام همه فتنه گران(به تعبیر ایشان) ، این زیاده خواهی بر قربانی از جنت و بهشت نیست، این کلام دوزخ و جهنم است، که از قربانی سیر نمی شود، حق جل و علا در آیه 30 سوره ق می فرماید: " روزی که به جهنم گوییم: آیا پر شدی؟ و جهنم گوید: آیا افزون بر این هست؟" " يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد" این خوی جهنمی نفس زیاده خواه است، ظاهراً کشته های خیابان ها و کهریزک و اوین کافی نبوده است اعدام ها نیز او را سیر نکرده است و فریاد " هل من مزید " سر می دهد، این ندا دوزخی است نه بهشتی، این جهنمی است نه جنتی!
 دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست
کاو به دریاها ، نگردد کم و کاست
هفت دریا را،  درآشامد هنوز
کم نگردد سوزش آن خلق سوز
عالمی را لقمه کرد و در کشید
معده اش نعره زنان" هل من مزید"
چو دوزخ که سیرش کنند از وقید
دگر بانگ دارد که" هل من مزید"
88/12/14 دکتر مهدی خزعلی


افزودن نظر


Joomlart