دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

قاتلین علی محمدی را می شناسم!

نامه الکترونیک چاپ PDF
قاتلین علی محمدی را می شناسم!
استاد شهید مسعود علی محمدی دعوت حق را لبیک گفت، او نیز چون سید علی موسوی با خون سبز خویش جانی تازه در کالبد ملت دمید، باشد تا با این خونها ملت بزرگ ایران سبز شود و بهاری دیگر را تجربه کند، ما بر این باوریم که دکتر علی محمدی را همان کسانی کشتند که موسوی راترور کردند و این حرکت در راستای ایجاد جو خشونت و وحشت، ترور و ارعاب است تا هر چه بیشتر فضا را امنیتی کنند و در این فضای امنیتی دهان ها را بدوزند، صداها را خفه کنند، کسانی که در عصر عاشورا به پیروی از سلف طالح خودشمر - که با اسب بر جنازه شهدای عاشورا تاخت - با خودرو بر شهدای عاشورای 88 تاختند، آن ها از هیچ جنایتی فروگذار نیستند و با بی شرمی تمام فرافکنی می کنند، مردم را بزغاله و گوساله فرض می کنند، غافل از این که کودکان این مرز و بوم بیش از آنان می دانند!
  رییس  مجلس ترور دکتر علی محمدی را کار آمریکا و اسرائیل می داند، پس بهتر است تا عینک از دیده برداشته و عوامل موساد و سیا را خوب بشناسیم، آری استاد علی محمدی با شاگردانش در راهپیمایی 25 خرداد حضور داشت، او نیز در میان کسانی بود که بعضی ها  محارب می خوانند و قطعاً به دست جوخه تروری کشته شد که حکم محارب برای مخالفان صادر می کند. باید عوامل موساد و سیا را در میان کسانی جستجو کرد که حکم محارب و معاند برای فرزندان انقلاب صادر می کنند، کسانی که تا مسجد محل هم، انقلاب را همراهی نکردند و تا آخر با امام مخالف بودند و امروز صاحب انقلاب شده اند، حکم صادر می کنند و قسیم نار و جنت شده اند، با حکم معظم له گروهی راهی بهشت و جمعی مخلد نارند! اما هر چه ما را بنامید به همان می نازیم و تا آخرین قطره خون برای اعتلای کلمه الله در بلندای برج آزادی ایستاده ایم.
   استاد شهید؛ راهت را ادامه می دهیم تا بهاری سبزِ سبزِ سبز!
   25/10/88  دکتر مهدی خزعلی
 

افزودن نظر


Joomlart