پنجشنبه, 31 خرداد 1397

پنجاه و یکمین نشست سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

پنجاه و یکمین نشست سرای قلم

*لبریز ساغر دل
در سایه سار غزلیات لسان الغیب
هم اندیشی در فهم پیام حافظ
استاد دکتر مصطفی بادکوبه ای

*تحلیل سیاسی هفته

چهارشنبه 12 شهریور 1393 ساعت 18
" سرای قلم "

افزودن نظر


Joomlart