دوشنبه, 25 تیر 1397

وخامت حال دکتر مهدی خزعلی در پی رفتار نگهبانان

نامه الکترونیک چاپ PDF

صبح امروزهشت نفر از زندانبانان به بخش ياس بيمارستان امام امده وفضا را چون سرباز خانه كرده بودند ،دكتر خزعلي كه به اصرار پزشكان معالج ووساطت دكتر خاتمي پذيرفته بود كه فقط يك سرم مجدداًبطور موقت تا حضور مسولين مربوطه وصل شود،در اعتراض به يورش اين خيل سربازان از تخت پايين امد، متاسفانه بر اثر افت فشار، حالش بد شد و نقش زمين گشت .
اگر از اعتصاب غذا ،عارضه قلبي ،گوارشي،كبدي و كليوي جان سالم بدر برد از اين خيل مهاجمان زندانبان جان سالم بدر نخواهد برد .اين در حالي ست كه پزشكان توصيه كرده اند هيچ چيزي نبايد آرامش او را به هم زند.

افزودن نظر


Joomlart