چهارشنبه, 30 خرداد 1397

دروغ ممنوع

نامه الکترونیک چاپ PDF

22 خرداد، مردی سبزپوش آمد و گفت:"دروغ ممنوع"

به یادش، در این روز دروغ نگوییم

روز مبارزه با دروغ گرامی باد...!

افزودن نظر


Joomlart