چهارشنبه, 30 خرداد 1397

دود و دروغ

نامه الکترونیک چاپ PDF

http://hizbullahcyber.com/content/21795

پرسش حزب الله سایبر از کمپین همایش ماسک
حزب الله سایبری در لینک فوق درخواست کرده است که "آلاینده های مادی و معنوی" را شرح دهیم!
آلاینده های مادی: همان دود و ... است، هر عامل فیزیکی و شیمیایی که حیات و محیط زیست ما را به خطر می اندازد، از بنزین پتروشیمی تا قطع درختان و خشکی دریاچه و رود گرفته تا  ریختن زباله در طبیعت و پارازیت های سرطان زا...
آلاینده های معنوی نیر روان و روح جامعه را تهدید می کند و در راس آن "دروغ" است و بقیه را می دانید، ریب و ریا و تزویر، ماجراجویی و جنگ افروزی و ایجاد تنش و ...
اگر نمادین بخواهیم بیان کنیم ، نماد مادی و معنوی می شود:
" دود و دروغ"

افزودن نظر


Joomlart