شنبه, 05 اسفند 1396

همایش ماسک را جدی بگیرید!

نامه الکترونیک چاپ PDF

دوستان این تلاشی مدنی برای حفظ محیط زیست است، دوستانتان را تنها مگذارید!

به کمپین حمایت از همایش ماسک در روز جهانی محیط زیست بپیوندید!

https://www.facebook.com/pages/%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9/1436976673218948?ref=hl

افزودن نظر


Joomlart