چهارشنبه, 30 خرداد 1397

سخنان رهبری با ماماها

نامه الکترونیک چاپ PDF

سفیر/ امام خامنه ای دردیدارمسئولان جمعیت مامایی ایران:
"مسئله تکثیر نسل وجلوگیری ازکاهش جمعیت جوان کشور، مسئله حیاتی است."

نکته:

ماماها نمی زایند، مامانا می زایند...!

این را باید به باباها گفت ...!

روز پدر نزدیک است، این مهم را با باباها در میان بگذارید...!

15/2/93

افزودن نظر


Joomlart