دوشنبه, 25 تیر 1397

اولین کوه پیمایی سال نو با نوریزاد

نامه الکترونیک چاپ PDF

جمعه 22 فروردین ساعت 6 صبح از میدان درکه حرکت کردیم

امروز بیست نفر بودیم که یکی  از دوستان با تاخیر آمد و نتوانست گروه را همراهی کند و ناگزیر تنها رفت و برگشت، دوستان درنظم حضور دقت داشته باشند که گروه معطل فرد نشود.

19 نفری تا جوزک رفتیم و پس از صرف صبحانه آقای نوری زاد عزیز به دلیل قرار کاری همراه 7 نفر برگشتند و 11 نفر تا پلنگ چال رفتیم.

در اردیبهشت ماه دو برنامه داریم، یکی جنگل و دیگری کویر

ان شاء الله

1393/1/22

سرای قلم

گروه کوهنوردی باران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن نظر


Joomlart