چهارشنبه, 30 خرداد 1397

شریک دزد و رفیق قافله!

نامه الکترونیک چاپ PDF

نگاه مردم به دولت چنین است!

باید اعتماد مردم را برگرداند!

هنوزجای نام دو کس ... می گذارند!

خدا و دزدان بیت المال!

یعنی دزدان خدایگان اینانند!

بعد برای 45000 تومان دست گدایی به سوی پیرزن روستایی دراز می کنند!

بروید 200 میلیارد دلارتان را بیابید!

یعنی 600 هزار میلیارد تومان!

گریبان ملت را رها کنید، گلوی سرداران شکمباره را بگیرید!

1393/1/23

مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart