پنجشنبه, 03 اسفند 1396

سکوت دوستان !

نامه الکترونیک چاپ PDF

در نهایت چیزی که به یادمان می ماند، حرف دشمنانمان نیست!

بلکه سکوت دوستانمان است!

مارتین لوتر کینگ

افزودن نظر


Joomlart