پنجشنبه, 31 خرداد 1397

دادسرای رسانه

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز اول وقت دکتر خزعلی به دادسرای فرهنگ و رسانه رفت تا به دو پرونده جدید، با اتهامات تبلیغ علیه نظام و اهانت به مسئولین و مامورین پاسخ دهد.
التماس دعا

افزودن نظر


Joomlart