چهارشنبه, 30 خرداد 1397

نامه عاطفه مروی خواهر زاده دکتر خزعلی

نامه الکترونیک چاپ PDF

در پی دروغ پردازی های بازجوها در سایت های بی هویت جناح حاکم علیه مهدی خزعلی، خواهر زاده وی خانم عاطفه مروی این نامه را برای ما ارسال داشتند: "ادمین"
باسمه تعالی
روز گذشته خبری را در یکی از سایت¬های حاشیه¬نشین دریافتم که پشتم را لرزاند و قلمم را بر کاغذ دواند. از این بر خود لرزیدم که این هجوم بی¬امان رسانه¬ای در فضای غبارآلود کنونی که تشخیص حق را از ناحق و سره را از ناسره دشوار ساخته، ما را به کدام برهوت نافرجام خواهد کشاند.
آنچه در وهلۀ نخست از خاطرم عبور کرد، آیۀ شریفۀلایجرمنکم شنئان قوم علی الّا تعدلوا بود؛ «هرگز دشمنی با گروهی، شما را بر آن ندارد که عدالت را زیر پاگذاشته و حریم انصاف را بشکنید»
روی سخنم با همۀ ارباب جراید و صاحبان کرسی رسانه¬است که امروزه می¬کوشند، مسند تفکر عموم را تصاحب کنند و رأی خود را بر اریکۀ اندیشۀ آنان بنشانند و هر قوّۀ تمیز و تشخیصی را در هیاهوی تبلیغاتی خود، ناتوان سازند. اگر راه ما را با قرآن کناره¬ای نیست که هیچ، قرآن¬ها را از سرنیزه¬های قلم فرو آوریم. و اگر ادعای همراهی¬مان با قرآن بر مأذنه¬هاست که این ره، ما را نه به سرمنزل قرآنی که به ترکستان بی¬اخلاقی خواهد کشاند.
خبر سخیفی را که از نظرگذراندم، نقل نخواهم کرد که سخن کذبی را تکرار ننموده باشم. اگر بنا بر رویۀ خودم بود، سنت خاموشی را در جواب جاهلان در پیش می¬گرفتم. ولی به اقتضای ادب، دعوت دایی خود را اجابت نموده،سخن یاوه¬ای را که هیچ درخور پاسخ نیست، به کلی نفی می¬نمایم. اهمیت این گواهی وقتی فزونی می¬یابد که بدانید بنده نه از افق موافق و همدلانه، که از منظر مخالف ومنتقد مواضع ایشان، به کذب مدعیات علیه وی اذعان دارم. من، خود این درس را از پدربزرگ عزیزم آموخته¬ام که حتی در مورد مخالفین خود جانب انصاف را رعایت نمایید و راستی و درستی را به پای مصلحت¬اندیشی و عافیت¬طلبی، قربانی نسازید. بنابراین علی¬رغم تفاوت فکری و عقیدتی و برخلاف تباعد و تنافر مواضع سیاسی میان بنده و ایشان، رعایت موازین اخلاقی را بر خود فرض دانسته و یاوه¬سرایی سخیف و ناشیانه علیه وی را کذب و خلاف واقع می¬دانم. من هرگز ایشان را جز در کسوت وزین و موقر و در هیأت مناسب و مرتب ندیده¬ام. نه تنها در جلوت جامعه، که در خلوت خانوادگی هم او را در لباس و وضعیت نسبت داده شده، مشاهده ننموده¬ام. خود همیشه محبت کم¬نظیر و برخورد دلسوزانه¬اش را در قبال همسر و فرزندانش ستوده¬ام. از این رو شنیدن این مسئله مرا آزرده ساخت، همچنان که نشاندن نسبت-های ناروا و بی¬محابا به ساحت دیگران نیز سخت آزرده¬ام می¬دارد. لذا از دایی خود نیز همین انتظار را دارم که در صحت و سقم اخبار و احوالی که نشر می¬دهد، دقت لازم را مبذول دارد تا خاطر دیگری را چون خود رنجور نسازد.
در پایان، انتظار همگان را از اصحاب رسانه و ارباب جراید، همچنین از دایی محترم خود که در جملۀ آنهاست، مبنی بر رعایت تقوای در قلم و پروای در کلام، عرضه می¬دارم که هشدار خداوند متعال در مورد بازخواست و سؤال از امکانات امانی ما کاملا جدی است. آنچنان¬که فرمود:
«انّ السمع و البصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا»
والسلام   
عاطفه مروی
11 . 11. 1392

افزودن نظر


Joomlart