پنجشنبه, 31 خرداد 1397

ترجیح می دهم که کلاه سرم بگذارند...

نامه الکترونیک چاپ PDF

شما را نمی دانم...
اما من ترجیح می دهم که کلاه سرم بگذارند ...
تا این که کلاه کسی را بردارم ...
بگذار بنشینند و به ریش ما بخندند ...
بگذار بگویند که سر این ساده لوحان کلاه گذاشتیم...
اما بهشت جای همین ساده لوحان است ...

افزودن نظر


Joomlart