چهارشنبه, 30 خرداد 1397

کلاه سرمان گذاشتند...

نامه الکترونیک چاپ PDF

دوستان این روزها مایوس نشوید!
من به پیروزی یقین دارم، هر چند اینها یک بار دیگر سر ما کلاه گذاشتند و ما با کلاه آنها جشن گرفتیم و شادی کردیم مثل کودکی که در تولدش، کلاه بوقی سرش می گذارند و با این کلاه مسخره می رقصد و برف شادی می پراکند

"9 دی روز جهانی ساندیس"

افزودن نظر


Joomlart