دوشنبه, 28 اسفند 1396

سمیر میهمان صندلی سبز سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

امشب سمیر میهمان صندلی سبز سرای قلم بود تا به شبهات و شایعات پاسخ دهد
جلسه خوبی بود ، گزارش جلسه را بزودی منتشر می کنیم

افزودن نظر


Joomlart