چهارشنبه, 30 خرداد 1397

قمه زنی

نامه الکترونیک چاپ PDF

در نظر سنجی قمه زنی شرکت فرمایید

این کودک حق انتخاب دارد؟

این تصویر مادرانه است؟

چه تناسبی است بین خنجر و خون و لبخند؟!

این صحنه مورد رضایت حسین ابن علی(ع) است؟

آیا شایسته است که این تصویر را برای کودکان بگذارند و بگویند پدر یعنی این!

این کودک متحیر است که چه شده که پدر بر او تیغ کشیده است؟ و این خاطره چون شبحی در زندگی اش سایه می افکند!

حضرت عباسی، چند نفر از این ها روزهای خون دادن و جبهه رفتن در سنگر بودند و چند نفرشان به جای تظاهر به خون دادن، و قمه زدن، تیر و ترکش را به جان خریدند؟ و در راه حسین که عزت و ایستادگی بود خون دادند؟

اگر کربلائیها خود بر فرق خویش شمشیر می زدند، چقدر کار سپاه عمر سعد آسان می شد...!

حسین آمد تا چشم های ما را باز کند !

این نمایش های مسخره وهن اسلام نیست؟

آیا با قمه زنی موافقید؟

در نظر سنجی سایت شرکت فرمایید

افزودن نظر


Joomlart