چهارشنبه, 30 خرداد 1397

ترویج قلیان...!

نامه الکترونیک چاپ PDF
جهت اطلاع آنهایی که به آقای نجفی خرده می گیرند که ترویج قلیان کرده است...!
این پلاکارد تشکر قهوه خانه دارهاست از احمدی نژاد بخاطر قلیان...!
کفن دزد ها کجا بودند؟!

افزودن نظر


Joomlart