چهارشنبه, 30 خرداد 1397

دیدار با اباذر زمان ابوالفضل قدیانی

نامه الکترونیک چاپ PDF

دیروز به ملاقات امام جماعت بیت العباس (مسجد بند 350) ابوالفضل قدیانی رفتم، سال گذشته که برای 68 ساعت مرا به بند عمومی 350 بردند و باز به سلول انفرادی برگرداندند، سخن از این بود که برای مسجد بند نیز امام جماعت حکومتی برده بودند و بچه ها منتظر می مانند تا امام نماز فرادایش را تمام کند و برود و سپس با امام جماعت خویش که زبان گویایش یادآور اباذر است نماز گزارند، و امام درباری دیگر آن طرف ها پیدایش نمی شود.

امروز اباذر در بیمارستان قلب تهران است، قلب تپنده او بیمار است و از این بیمار نیز دست نمی کشند، هر حکومتی بود، به دلیل عدم تحمل کیفر او را رها می کرد، جان او در خطر است و نگهداری او موجب ضمان ، ما مسئولیت جان قدیانی را متوجه قاضی و اربابان او می دانیم.

او نیز بر تشکیل حزبی فراگیر برای رقابتی جدی در انتخابات بعدی تاکید داشت.

او نیز شرایط حاضر را تنها فرصتی می دانست و بس!

من به او گفتم:" دریچه ای در این سلول انفرادی ما باز شده است و بس!"

برایش کتابم را بردم و یک نهج البلاغه که در صفحه نخست آن نوشته بودم:"اسم علی داریم و رسم معاویه!"

مهدی خزعلی

1392/8/2

افزودن نظر


Joomlart