يكشنبه, 03 تیر 1397

بیست و پنجمین نشست سرای قلم (پیر مغان)

نامه الکترونیک چاپ PDF

بیست و پنجمین نشست سرای قلم، میزبان حلقه ادبی(پیر مغان) بودیم و اینن حلقه که بیش از شش سال بر حافظ خوانی مداومت نموده و هر هفته غزلی را شرح و بسط داده اند و این هفته به غزل 323 لسان الغیب حافظ شیراز رسیدند و در بحث و شرح غزل هر کسی از منظر خویش به شرح غزل پرداخت.

استاد صدفی (آتش) از منظر ظاهر و عشق مجازی، چه زیبا و عاشقانه بیان کرد.

آرش نیلگون نیز در شرح این غزل و غزلی دیگر عشق را معنا کرد.

سبحان عزیز هم حرف هایی نو داشت.

دیگری از عشق حقیقی و عرفان سخن می گفت.

یکی از منظر مذهب و اهل بیت به آن پرداخت.

و یکی هم از شاهنامه و فردوسی برای این فراز شاهد مثال می آورد.

در این نشست یکی از شاگردان استاد صادقی "آرمان محمودی" شاهنامه خوانی کرد.

دوست عزیزمان فرید زاده هم شعر زیبای گرگ را برایمان خواند و رها(صداقت صادق زاده)  هم قطعه ای از جنگ آفتاب خود تقدیم حضار کرد.

در این محفل همه سخن گفتند و پس از اتمام جلسه هم بر روی تخت های سفره خانۀ سنتی گپ و گفت ادامه داشت.

1392.7.30

سرای اهل قلم

 

 

افزودن نظر


Joomlart