جمعه, 04 خرداد 1397

خون سبز

نامه الکترونیک چاپ PDF

خون سبز

در رگبرگهای ما


تا بیکران افق

سبز است ، سبز

در کوچه و خیابان

در مسجد و مصلی
در عاشورای مان

سبز است ، سبز

با هر تپش
با هر صدا
با هر ندا

سبز است ، سبز

با اشکها

با نغمه ها

با هر ترانه

با هر بهانه

سبز است ، سبز

سهراب ما

فرهاد ما

شیرین ما

سبز است ، سبز

همه جا

سبز است ، سبز

همه کس

سبز است ، سبز

بهاری در راه است

سبزسبز، سبز

" دیوانه نیلوفری

که بر درخت شب بالا رفته است "

بیچاره گل یخ

که دل به زمستان بسته است

پژمرد سبزه یلدا

در بزم شب نشینان

ابر سیاه هم رفتنی است

آنچه می ماند

سبز است ، سبز

باید وداع کرد

با ننه سرما !

باید سلام کرد

بر سبز سبز

باید که رقصید

در دشت سبز

باید درو کرد

کشتزار سبز

باید چرا کرد

ازقصیل سبز

باید که آویخت

بر گیسوان بید سبز

باید که پیچید

بر پیچک سبز

باید که بارید

باران سبز

باید که سبز شد

سبزسبز، سبز

چون خون سبز

در رگهای سبز

دکتر مهدی خزعلی ( باران )

15/10/1388

افزودن نظر


Joomlart