چهارشنبه, 30 خرداد 1397

بیست و دومین نشست سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

نشست بیست و دوم سرای اهل قلم، مصادف با آغاز به کار ویژه نامه ادبی نشریه آیین نو و گروه ادبی ونداد می باشد. در این نشست مقالات در همه حوزه های ادب و هنر توسط دبیران سرویس و مسئولین صفحه  ارائه می شود.

شنبه 20 مهر 1392 ساعت 18.30

سرای قلم

افزودن نظر


Joomlart