چهارشنبه, 30 خرداد 1397

اشتراک منافع رژیم اشغالگر قدس و جناح انحصارطلب تخس

نامه الکترونیک چاپ PDF

هر دو بر طبل جنگ می کوبند و هر دو از آشتی و صلح گریزانند، حیات هر دو به این دشمنی بسته است و در سایه جنگ بقا می یابند، اگر این دشمنی تمام شود، دیری نمی پاید که اسرائیل به سرنوشت محتوم همه رژیم های نژاد پرست دچار می شود و افق آفریقای جنوبی در پیش روی مردم سرزمین فلسطین خواهد بود، و در ایران نیز، با ترک مخاصمه و لجبازی، و حذف این دشمنی فزضی، بهانه ای برای سرکوب نمی ماند و باید به ابزار و لوازم دموکراسی و آزادی بیان و اندیشه تن داد و این یعنی مرگ انحصارطلبی و ...

مهدی خزعلی

1392/7/19

افزودن نظر


Joomlart