پنجشنبه, 31 خرداد 1397

جای احمدی نژاد خیلی خالی است!

نامه الکترونیک چاپ PDF

راستش این روز ها در میان جامعه ادبی و شاعران و طنازان، همه حرف این است که جای او خالی است، نه تنها سوژه طنز ما را بردند، بهانه نقد را از ما گرفتند، باید یکی را - اگر شده سمبلیک - جایگزین او بنماییم و نقدهایمان را نثارش کنیم، دردمان را به نامش بیان کنیم،  نمی دانم، غضنفری بیابید، قبله عالمی علم کنید، همین نظام دو برره خوب است، حاج حسین ها و خسروخان و غیره ذالک، یکی را باید علم کرد و حرف های دلمان را بارش کرد، یکی مثل همین سوپاپ زودپز، یک جوری سوت بکشد و نترکد...!

اگر پر حرف و پر ادعا هم باشد بدک نیست...!

شما بگردید و برای ما یک سیبل خوب پیدا کنید، می ترسیم این نوشته ها بدون سیبل، کار دستمان بدهد...!

مهدی خزعلی

1392/7/18

افزودن نظر


Joomlart