چهارشنبه, 30 خرداد 1397

دیدار با میر طاهر عزیز

نامه الکترونیک چاپ PDF

چندی پیش به دیدار هم بندی عزیز میرطاهر موسوی رفتم، آخرین باری که او را دیده بودم در نزدیکی سالن ملاقات اوین بود، مرا آخر همه و تنها می  آوردند تا کسی مرا نبیند و من کسی را نبینم، آن روز  میرطاهر و تنی چند از اسیران دربند، آخرین گروه ملاقاتی بودند و هنگام سوار شدن به ماشیین مصادف شد با رسیدن من و سلامی کردیم و برخوردی تند و خشن از زندانبانان بدرقه راه میرطاهر موسوی شد!

من بنای رعایت محدودیت های غیرقانونی بند 209 را نداشته و ندارم، همه امور در آن بند غیر قانونی و خلاف حقوق بشر است، آنجا حقوق بشر که هیچ، حقوق حیوانی هم رعایت نمی شود...

میرطاهر عزیز، می گفت صدای فریاد و اعتراض تو در سلول به گوش می رسید و زندانبان می گفت باز این دکتر خزعلی بند را به هم ریخته است.

امروز از آزادی او دلشادیم و به آزادی همه اسیران امیدوار...

مهدی خزعلی

1392/7/16

افزودن نظر


Joomlart