پنجشنبه, 31 خرداد 1397

بچه ها؛ خیلی مردین!

نامه الکترونیک چاپ PDF

بازم برو بچه های کوه، اینا استواری و ایستادگی را از کوه آموخته اند، اما از کوه استوارترند!

بچه ها شک نکنین، ما پیروزیم، دریچه ای باز شده تو این سلول انفرادی مون، ما از این دریچه فریاد می کنیم، خواسته هامون رو داد می زنیم، خسته نشین، نترسین، طرف دیگه بریده، آخراشه! وقت خوشی رسیده، بهار می شه، سبز می شه همه جا، بازم می ریم به دریا، به کوه و دشت و صحرا،

بچه ها از همتون متشکرم

مهدی خزعلی

1392/6/19

افزودن نظر


Joomlart