چهارشنبه, 30 خرداد 1397

قابل توجه برده ها و اربابانشان...!

نامه الکترونیک چاپ PDF

قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت
‌مصوب 18 بهمن ماه 1307

‌ماده واحده - در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آبهای ساحلی ایران آزاد خواهد بود هر کس‌انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود محکوم به یک تا سه‌سال حبس تأدیبی خواهد گردید.
‌تبصره - هر یک از مأمورین دولتی مکلف است به محض اطلاع یا مراجعه کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی شده است فوراً وسائل استخلاص‌او را فراهم آورده برای تعقیب مجرم به نزدیکترین پارکه بدایت اطلاع دهد.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

...............................................................................................................................................

*** 85 سال از منع برده داری در ایران می گذرد و هنوز عده ای برده اند و جماعتی چون بردگان با آنان رفتار می کنند...!

بخوابید اینک که آلام شیر

نه درمان پذیرد ز مشتی اسیر

فکندن هر آن را که در بندگی است

مرا مایه ننگ و شرمندگی است

شما بنده اید، شما بنده اید

افزودن نظر


Joomlart