چهارشنبه, 30 خرداد 1397

بیاد رشید اسماعیلی

نامه الکترونیک چاپ PDF

پنجشنبه هفتم شهریور مراسم بزرگداشت رشید اسماعیلی بود، ماشین را دو کوچه پایین تر از مسجد نور پارک کردم، سر کوچه برادران گمنام با موبایل بصورت نیمه پنهان فیلم می گرفتند، آن سوی کوچه هم بچه های دفتر پیگیری بودند، نمی دانم مراسم ختم یک جوان روزنامه نگار و فعال دانشجویی چرا باید هنوز امنیتی باشد، شاید به خاطر مرگ مشکوک اوست...!

رشید هم پس از انتخابات دو ماهی را در بازداشت بود و با قرار وثیقه آزاد شد و 105 سال حبس تعلیقی داشت، و خوب دیگر آزاد شد...!

مرگ این جوان که 31 بهار بیشتر از عمرش نمی گذشت، محل تأمل است...!

بعد از مجلس ختم به دیدار یکی از زندانیان سیاسی رفتیم که در مرخصی به سر می برد، برای این که مرخصی او را تمدید کنند، از ذکر نامش پرهیز می نماییم، اما این رسمش نیست که مرخصی به شرط رسانه ای نشدن باشد...!

هراس عجیبی از اسامی زندانیان سیاسی در دل جناح رقیب است، او حتی از نام اینان بیم دارد...!

برای همه زندانیان سیاسی آزادی و بهروز آرزومندیم...!

مهدی خزعلی

92/6/9

افزودن نظر


Joomlart