چهارشنبه, 30 خرداد 1397

شکایت از سایتهای دروغپرداز جناح حاکم

نامه الکترونیک چاپ PDF

شکست خفت بار جناح انحصار طلب در 24 خرداد، تعادل روحی و روانی آنها را به هم ریخته است، این ورشکستگان سیاسی که فهمیدند با همه وعده و وعیدها و با همه ابزار قدرت فقط 10 درصد رای دارند، به تخریب و دروغپردازی روی آورده ان!

بازجوی من با حقد و کینه می گفت:" آبریت را خاکشیر می کنم!" امروز دروغهای بازجوی من سر از این سایت های زنجیره ای درآورده است، همان عاملین قتلهای زنجیره ای، امروز به ترور شخصیت رو آورده اند، دیگرنمی توانند شخص را ترور کنند و به ترور شخصیت پرداخته اند.

می دانم که قوه قضاییه رسیدگی نمی کند و بازهم مثل شکایت از روزنامه ایران و روزنامه کیهان و صدا و سیما و ضرغامی و جنتی و مامورین وزارت و قضات امنیتی، مسکوت می ماند و یا در کشوی میز آقای ... بایگانی می شود، اما برای تاریخ شکایت خواهم کرد.

این دروغپردازان را به محکمه خواهم کشید

سایت هایی چون بولتن نیوز و ارزشی و قرارگاه میثم و تسنیم نیوز و ....

* جالب است بدانید که مصاحبه مجعول برادرم سمیر با سایت تسنیم نیوز را بازجوی من (آقای موسوی) تنظیم کرده است و برادرم را تهدید کرده است که: اگر تکذیب کنی، بازداشتت می کنم و یک پرونده صوری دروغین نیز برایش تنظیم کرد و او را به اوین برد، تا مجبور به سکوت شود و این مصاحبه دروغین را تکذیب نکند...!

همین بازجوی وکیل مرا که از صدا و سیما و ضرغامی شکایت کرده بود، بازداشت کرد و در سلول بند امنیتی 209، تحت فشار از او خواست تا استعفا دهد، و تهدیدش کرد که اگر استعفا ندهد مانع دکتری و فعالیت حرفه ای او می شوند...!

1392/6/4

مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart