چهارشنبه, 30 خرداد 1397

مهمترین وزارتخانه در مسیر اصلاح

نامه الکترونیک چاپ PDF

با خودم فکر می کردم کدام وراتخانه مهمتر و حساستر است در مسیر اصلاح؟

گفتم مشکل امروز ما معیشت مردم است و وزارت اقتصاد و دارایی و وزارتخانه های مرتبط با اقتصاد و معیشت در اولویت است، دیدم نه! اقتصاد خراب ما تابع سیاست های غلط سیاستمداران ماست و دیپلماسی تهاجمی ما این ارمغان را برای مردم آورده است...!

خواستم بگویم که وزارت خارجه مهم است و روابط بین الملل ما فلج است، دیدم خیر! آنهم معلول انتخاب افراد ناصالح در امور اجرایی کشور است و دنیا به روند دموکراسی و حقوق بشر در ایران ایراد دارد...!

خواستم بگویم وزارت کشور است که باید انتخابات آزاد و سالمی را ارائه نماید تا هم افراد کاردان بیایند و هم شبهه عدم دموکراسی و عدم رعایت حقوق بشر برطرف شود...! دیدم که آنهم یک قسمت از فرهنگ بیمار ماست و تا فرهنگ اصلاح نشود و تا ارکان دموکراسی استوار نشود، امیدی به اصلاح این یکی هم نیست...!

پس از نظر من مهمترین وزارت در مسیر اصلاح، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، که باید کسی بر آن کرسی تکیه زند که با زبانی گویا و بیانی مستدل، راه را بر اصحاب قلم و هنر و موسیقی و سینما و مطبوعات هموار کند و اینان به اصلاح ساختار فرهنگی جامعه بپردازند. از نظر من مهمترین وزارتخانه، فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

البته وزارت اطلاعات فعلی که به جای ضابط قوه قضاییه، حاکم بر قوه است، جای خود دارد و در این باب باید قوه قضاییه اصلاح شود و مستقل بماند تا وزارت اطلاعات سر جای خودش قرار گیرد، به چرچیل گفتند:" فساد و رشوه همه ادارات دولتی را گرفته است" گفت:" دادگستری در چه حال است؟"  گفتند:" آنجا سالم است"  گفت:" همه درست می شود، اگر آنجا خراب شد دیگر کاری نمی توان کرد!"

وزارت اطلاعات حاکم بر سه قوه باید اصلاح شود و ضابط قوه قضاییه باشد و قاضی مستقل و آزاده باشد، اگر وزارت سر جای خودش باشد، و این گونه فعال ما یشاء نشود، باز هم جایگاه وزارت ارشاد برتر است، اگر می بینیم امروز اصلاح وزارت اطلاعات ارجح است، مشکل فرهنگی ماست، چرا که با شنود مسئولین و احاطه به اسرارشان، همه را به نوعی به گروگان می گیرند و هر چه می خواهند، می کنند! این نه شرعی است و نه قانونی! و این اصلاح هم در گرو اصلاح فرهنگی و حضور مطبوعات آزاد به عنوان چشم مردم است و به ارشاد برمی گردد...!

وزارت اطلاعات باید به کار خودش برسد و امنیت ملی را پاسداری کند، از ... و ... و ... و ... پرهیز نماید...!

شما هم بنویسید که از نظر شما کدام اولویت اول اصلاحات است؟

مهدی خزعلی

11/5/92

افزودن نظر


Joomlart