چهارشنبه, 30 خرداد 1397

شانزدهمین نشست سرای اهل قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

شانزدهمین نشست سرای اهل قلم

موضوع:  اشغال سفارت آمریکا

با حضور:  دکتر قاسم شعله سعدی و دکتر ابراهیم اصغرزاده

زمان:  سه شنبه 9 آبان ساعت 18

در این نشست ابعاد اشغال سفارت آمریکا از نظر حقوق بین الملل و پیامدهای سیاسی ، نظامی و اقتصادی آن بررسی می شود.

 

*** قابل توجه دوستان اهل قلم که احیاناً پیامک دعوتنامه را دریافت نکرده اند. باور بفرمایید که مخابرات هر نوبت هزینه پیامک را از  ما کسر می کند، ولی به ثلث شماره ها ارسال می فرمایند! این هم نوعی کم فروشی و دزدی است!

افزودن نظر


Joomlart