چهارشنبه, 30 خرداد 1397

برای احمد قابل دعا کنیم

نامه الکترونیک چاپ PDF

طبق تماس تلفنی ساعت 17.15 دقیقه امروز، احمد قابل هنوز در آی سی یو است و هر چند دچار مرگ مغزی است، اما دعای ما بدرقه راه اوست و خانواده امید به بازگشت او دارند.

همسرش امشب بر بالین اوست

افزودن نظر


Joomlart