پنجشنبه, 31 خرداد 1397

مهمان‌پرست: اروپا باید آماده مواجهه با تبعات تحریم‌ها باشد

نامه الکترونیک چاپ PDF

یادش به خیر، هم سلولی با صفایی داشتم، قصۀ قلدری در برابر بازجوها را می گفت و مثالی می زد در قالب یک حکایت:

یکی لاف می زد و می گفت:" با دماغ زدم تو مشتش بعد با شکم رفتم تو لگدش، بعد مثل مرده ها دراز تا دراز کف آسفالت خوابیدم، یارو از ترس پا گذاشت به فرار!"

مهدی خزعلی

1391/7/26

افزودن نظر


Joomlart