چهارشنبه, 30 خرداد 1397

وصیّت احمدی نژاد

نامه الکترونیک چاپ PDF

می گویند هم ولایتی ما وصیت کرده بود که:"من همه نمازهایم را خوانده ام و نماز قضا ندارم، فقط برایم 30 سال وضو بگیرید!"

بد نیست احمدی نژاد هم چنین وصیّت کند که:"من به همه وظائفم عم کرده ام و اگر ملت نفت را بر سر سفره احساس نکرده اند لوله نفت را به تمام وجود حس کرده اند، تنها وصیّت من این است که از مردم برای 8 سال گذشته ام رأی بگیرید!"

افزودن نظر


Joomlart